“Soap rond puntenaftrek Den Bosch” Door Jan Winkel

Hockeyclub Den Bosch wist voorafgaand aan seizoen 2011-2012 wat de bepalingen waren omtrent speelgerechtigdheid en de eisen die de KNHB hier aan stelt.  Sterker nog, Den Bosch zat zelf in het platform hockeyzaken van de HHCV dat in overleg met de KNHB deze bepalingen heeft aangescherpt en opgesteld. Meerdere malen is door Marijke Fleuren van de KNHB opgemerkt in dit overleg dat een aantal zaken die het platform voorstelde niet kon, omdat deze voorstellen in strijd zouden zijn met de wet. (beperking aantal buitenlanders etc). Er is dus m.i. geen sprake van lichtzinnigheid van de KNHB mbt de sanctie want het gaat hierom bepalingen die zijn opgesteld na uitvoerige discussie met de hoofdklasse clubs en met de goedkeuring van de HHCV.
Den Bosch is lid van de KNHB en derhalve onderworpen aan het huishoudelijke reglement art 5.lid C.
• De leden van de vereniging zijn verplicht: de statuten en de reglementen van de vereniging en van de bond, alsmede de besluiten van hun organen, na te leven• 
Door zich niet neer te leggen bij de sanctie van de KNHB en vervolgens een jurische strijd aan te gaan via de rechter houdt Den Bosch zich niet aan het bepaalde van het HR van de KNHB , anderszijds staat in het HR
• Het bondsreglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet, de statuten, dit reglement en een beleidslijn welke in de algemene vergadering uitdrukkelijk als zodanig is vastgesteld.•

Indien je dus wordt gesanctioneerd en benadeeld door een bepaling die mogelijk in strijd is met de wet dan is het in zekere mate logisch dat je via de burgerrechter je gelijk probeert te halen, maar de KNHB en de clubs willen ook een eerlijk verloop van de competitie en daarom moeten clubs zich aan bepaalde spelregels houden die wellicht niet altijd 100% overeenstemmen met wat de wet hierover bepaalt. Één van die regels gaat over het hebben van een werkvergunning voor spelers buiten de EU en die werkvergunning moet voordat de betreffende speler mag spelen worden ingeleverd per post of per fax op het bondsbureau. Op die manier houdt de KNHB in de gaten of de buitenlanders (buiten EU) wel echt speelgerechtigd zijn en niet even op een toeristenvisum een paar maanden in het land verblijven en clubs de schone schijn kunnen ophouden dat er een werkvergunning is afgegeven terwijl dit misschien niet het geval is.
Op grond van die extra bepaling (nl dat de werkvergunning van buitenlanders van buiten de EU per fax of post op het Bondsbureau moet liggen) heeft Den Bosch de puntenaftrek en de bijbehorende boete gehad. Strikt naar de letter van de bepaling in het reglement had de KNHB daar dus ook gelijk in, want op het moment dat je die regel gaat oprekken, komen de vergunningen niet op meer op tijd binnen en kan de KNHB haar rol als toezichthouder op een eerlijk verloop van de competitie niet goed vervullen. Dan kom je er namelijk te laat achter dat er overtredingen zijn gepleegd en dat zou voor nog veel meer onrust zorgen in het competitieverloop. Kortom, de KNHB valt in mijn ogen mbt de opgelegde sanctie weinig te verwijten, want zij heeft de bepaling opgenomen in overleg met de de HK clubs (waaronder Den Bosch) en je kunt ook niet telkens elke bepaling tegen het licht houden van een zich steeds veranderende wetgeving. Het zich beroepen op de wet gelijke behandeling was een juridische spitsvondigheid, maar dan nog heeft voor Den Bosch dezelfde regels gegolden als voor alle HK clubs en die wel aan de verplichtingen hebben voldaan. Over de aanvullende eis van de KNHB oordeelt de rechter echter dat de bepaling niet overeenstemt met wat de KNHB verlangt van andere HK spelers (nl die van binnen de EU) en daarom is het beroep van Den Bosch door de rechter ontvankelijk verklaart op basis van Art 2 Awgb.
Overigens wekt het bevreemding dat de KNHB rustig de uitspraak heeft afgewacht en niet van tevoren een scenario heeft uitgedacht wat zij zou doen ingeval de rechter negatief zou oordelen, aangezien je bij een rechter tenslotte nooit weet hoe iets uitpakt.
 
De KNHB valt m.i. te verwijten dat zij niet in een eerder stadium Den Bosch heeft laten weten dat ook voor Den Bosch het HR van de KNHB van toepassing is en dat verder gaan met de rechtszaak in strijd is met HR art 5 lid E.
• er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de vereniging en de bond door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad• 
en dat Den Bosch bij volharding het risico zou lopen op een sanctie van de KNHB en wat in het uiterste geval kan uitmonden in toepassing van art 9 , lid D
• door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de hockeybond handelt, of de hockeybond op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bondsbestuur, dat tevoren daaromtrent advies inwint van de tuchtcommissie.• 

Op deze manier was ons de hele soap rondom het beroep tegen de puntenaftrek bespaard gebleven en had de KNHB haar bepaling omtrent inleveren werkvergunning kunnen aanpassen aan de eisen die de wet stelt voor seizoen 2012-13 nav de uitspraak van de commissie gelijke behandeling. De KNHB had dan tevens een duidelijk signaal afgegeven aan alle clubs dat de gang naar de rechter als je het niet eens bent met een bepaalde sanctie flinke risico’s met zich meebrengt. Want je gelijk halen via de rechter zal nu een beproefd middel worden als je het niet eens bent met de KNHB!
Nadat de competitie was geëindigd en Den Bosch zich via play-outs had verzekerd van een plek in de hoofdklasse voor seizoen 2012-13, had Den Bosch nog steeds de mogelijkheid om de door haar aangespannen rechtszaak te annuleren. Den Bosch had haar “morele” gelijk immers al behaald via de uitspraak van de commissie en dan was de schade voor de KNHB beperkt gebleven.
De KNHB heeft overigens nog steeds deze mogelijkheid door Den Bosch met klem te verzoeken om de wens tot terugdraaien van de sanctie te laten varen. Den Bosch heeft dan haar gelijk (voor wat het waard is als je zelf hebt ingestemd met de bepaling) maar de stand blijft dan in ieder geval gehandhaafd en op deze wijze bespaart Den Bosch de KNHB een hele lastige kwestie nu daar het verzoek ligt van Tilburg tot overspelen van de playouts. In navolging van het verzoek van Tilburg kan Almere nl zeggen dat ze bewust koos voor Schaerweijde als tegenstander om het ontketende Den Bosch te ontlopen en dat Almere de laatste wedstrijden in de OVK wil overspelen om een nieuwe eindstand in de OVK vast te stellen. Hurley, Schaerweijde en SCHC zullen vervolgens kunnen inbrengen dat de sanctie heeft geleid tot een trainers-wissel en extra motivatie bij Den Bosch waardoor de uiteindelijke eindklassering is beïnvloed en dat zonder sanctie het competitie verloop er wellicht anders had uitgezien. Ook Pinoké heeft nog een punt aangezien het verlies bij Den Bosch haar uiteindelijk de play-offs heeft gekost.
Kortom de soap duurt dan tot zeker mei 2014 met talloze rechtszaken en dan krijgen we wellicht een zelfde vertoning als bij de Tour de France waarbij ze nu bezig zijn om de winnaars te bepalen van 1998 t/m 2006.
Het zou Den Bosch derhalve sieren in het belang en aanzien van de hockeysport als ze nu aan de KNHB aangeeft alsnog af te zien van haar beroep tegen de puntenaftrek en accepteert dat niet alle bepalingen en reglementen 100% getoetst kunnen zijn op nationale en EU wetten.
Jan Winkel, oud voorzitter THC Hurley, tot voor kort lid van platform comp. zaken HHCV en ik schrijf dit stukje op persoonlijke titel.

Comments (8)

 1. Hulde voor deze reactie!

 2. Mooi en duidelijk verhaal van Dhr Winkel. Denk ook dat deze soap zal voortzetten. Gedeeltijk kan ik me ook vinden in de conclusie, als ook in de mogelijke oplossing.
  Maar er is een ander klein probleem. Den Bosch mag dan de morele winnaar zijn. De KNHB had op haar klompen kunnen aanvoelen waar deze soap naar toe zou gaan.
  Helaas zijn er blijkbaar tegenstrijdige reglementen. En helaas blijkt de KNHB zo haar eigen wereldje te willen creëren. Dit was niet de eerste keer dat de KNHB zich diende te verdedigen (en verloren) bij de burgerrechter voor dit soort reglementen.
  De KNHB had ten tijde van de uitspraak “onafhankelijke” commissie gelijke behandeling, de moed moeten hebben gehad haar eigen reglementen omtrent dit geval aan te passen. Op z’n minst het sanctiebeleid. De werkvergunning was immers wel aanwezig en volgens de Nederlandse wet rechtsgeldig, alleen niet of niet tijdig bij de KNHB. Ergo, mijninziens een administratieve vergissing, fout of overtreding van het reglement. Ergo past ook een administratieve sanctie (=boete) en geen punten aftrek. Van competitievervalsing was in de letter der wet immers ook geen sprake.
  Anders zou het geweest zijn als er géén werkvergunning was geweest. Dan had er ook niemand geklaagd!!
  De KNHB had zo alle ellende kunnen besparen. KNHB had toch de sanctie (boete) kunnen opleggen als authoriteit, Den Bosch een klein financieel tikje van 75 Euro op vingers (en voortaan aan de regeltjes houden!), en de competities 2011-2012 en 2012-2013 niet in war hebben geschopt. Alle andere betrokken cubs (Tilburg, SCHC, Hurley, Schaerwijde etc) hadden zodoende geen reden tot klagen gehad. Nu zullen een aantal clubs zich gaan melden met eventuele claims.
  De soap zal inderdaad nog wel even doorgaan. Afgezien het sportieve debacle voor de betrokken clubs en zeker de spelers, die denken benadeeld te zijn of benadeeld zouden kunnen zijn. Financieel kan dit ook nog een staartje kunnen krijgen. Afgezien of het Den Bosch zou sieren in het belang en aanzien van de hockeysport als ze nu aan de KNHB aangeeft alsnog af te zien van haar beroep tegen de puntenaftrek en accepteert dat niet alle bepalingen en reglementen 100% getoetst zijn etc. We weten, naar een onderzoek van de dezelfde KNHB, wat de verschillen zijn van sponsorinkomsten tussen hoofdklasse en overgangsklasse.
  Met alle respect, het gejammer van Dhr Albers op hockey.nl dd 31/8/12 citeer :”…. ‘En wat gebeurt er nu? Den Bosch stelde Jacques le Roux op terwijl er bij ons nog een papier ontbrak. Dat document lag nog in Den Bosch. Het was er dus wel, maar niet bij ons……(..)…De controle is nu aan de clubs. Wij moeten er nu op vertrouwen dat dit in de toekomst eerlijk gaat….” spreekt boekdelen met betrekking tot het niveau van de bestuurders van de KNHB. Nee, Dhr Albers haalt weer een aantal zaken door elkaar en huilt krokodillentranen, tenslotte was het de KNHB dat halsstarrig probeerde vast te houden aan iets wat zij bijvoorbaat al wist te gaan verliezen. Er zijn drie type mensen: zij die het veranderen, zij die het zien veranderen en zij die zich afvragen wat er in hemelsnaam is veranderd. Blijkbaar is Dhr Albers cum suis het laatste type!!

 3. Alle woorden van joost ten spijt, ik voel toch veel meer voor handelen naar de geest van de wet en de reglementen, en dat is zoals Jan Winkel e.e.a. beschrijft en toelicht. En dus sluit ik me bij Iman Trafo aan: hulde voor dit stuk.

 4. Hoofdklasse

  Hèt langste stuk ooit geschreven zonder boelshit! HULDE!

 5. @joost, denk eens na voordat je bestuurders als Albers aanvalt. Deze man is zeer integer en capabel, wees nu eens blij dat we binnen het hockey zulke goede mensen in het bestuur hebben, voor niets hè!!!! Dat wordt weleens vergeten, Albers doet het ook zeker niet voor zijn eigen ego, maar gewoon voor de hockeysport. Dus denk eerst eens na joh, kijk naar het probleem, wat feitelijk begint bij de regels die de club nota bene zelf hebben opgesteld en die door een van de clubs niet wordt nageleefd. Joost, blijkbaar is jouw eigen niveau zo laag dat je het niet meer overziet.

 6. @frank: mijn betoog was wel overwogen en doordacht. Dus dat ik niet nagedacht zou hebben is mij niet te verwijten. Mijn monoloog ging ook niet pur sang en specifiek over dhr Albers, maar wel over het soort mensen dat de KNHB (en ook op club niveau) bestierd. Alleen door het feit dat hij een artikel had gewijd aan dit probleem maakt hem deel van het probleem. En hij is ook nog eens voorzitter van die club!! Over dhr Wakkie kunnen we ook nog wel forum opzetten!!! Dus hij en dhr Albers zijn en blijven verantwoordelijk voor deze soap. Over het algemeen zijn soaps grappig, maar dit wordt een blamage van de bovenste rang.
  Over het algemeen zijn ook bestuurders amateurs en ja ook zeker voor eigen glorie. Het algemeen belang (én dat van alle hockeyers en hockey-liefhebbers) wordt hiermee niet gediend. Dhr Albers is voorzitter en dus onderdeel van het systeem dat ook wel eens “het pluche” wordt genoemd. Ik citeer van hockey.nl/KNHB site:
  “…..Binnen de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond zijn ruim 45 medewerkers werkzaam die ondersteuning verlenen aan het bondsbestuur, de diverse commissies, de zes districten en de 319 hockeyverenigingen met ruim 230.000 leden. Gezamenlijk zetten de medewerkers en vrijwilligers zich in voor een kwalitatief goed hockeyaanbod. De KNHB voert een proactief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen en -behoeften van haar leden, maar ook aan maatschappelijke ontwikkelingen, door het aanbieden van (niet)-hockeygebonden activiteiten in en rondom verenigingen. Doelgerichte samenwerking moet het mogelijk maken dat hockey in Nederland kan blijven groeien….”
  “Medewerkers” zijn de betaalde krachten.
  “Tegemoet komen aan alle hockeywensen en –behoeften” is in dit geval ook geen sprake.
  “Proactief beleid” kunnen we deze zaak niet echt noemen.
  “Doelgerichte samenwerking” is hier ook niet echt aan de orde. KNHB tegen de rest vv.
  Blijkbaar wil de KNHB in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter in de zaak Den Bosch vs KNHB.
  In afwachting van die beslissing zou Tilburg worden toegelaten als 13ᵉ team tot hoofdklasse. In geval van winst van de KNHB worden ze er uitgeschopt. Maar wat gebeurt er met Almere? Moet Almere er maar bij als 14ᵉ?
  Nee dus!
  Halstarrig je gelijk proberen te halen, tegen beter weten in, is reactief beleid……kun je toch ook niet echt capabel noemen?? Over integriteit had én heb ik het niet. Kan ik niet over oordelen en doe dat ook niet.
  In de tijd, na uitspaak van de commissie gelijke behandeling, had de kNHB coulance kunnen (en moeten!!) tonen door de “overtreding” van Den Bosch te beschouwen als een administratief “probleempje”, ergo een administratieve sanctie. De werkvergunning was wel aanwezig, maar alleen niet bij de KNHB. Overigens, een werkvergunning is een officieel document dat door een officiele instantie wordt uitgegeven en kan niet echt mee gesjoemeld worden. Iedere club in de hk, dus ook Den Bosch had dit geaccepteerd! Coulance tonen is geen teken van zwakte, maar een toont visie!!
  Er rest m.i. nu maar één oplossing:
  1. KNHB accepteer de uitspraak van de rechter, en
  2. Den Bosch de wens tot terugdraaien van de sanctie te laten varen. Boete betalen en nooit meer zo dom zijn, en
  3. KNHB de bewuste regel aan te passen, en
  4. KNHB excuses aanbieden aan alle partijen voor de verwarring, en
  5. Voor eens en voor altijd zich aanpast aan de geest des tijds, en tegemoet te komen aan alle hockeywensen en –behoeften, en
  6. De KNHB géén regels meer implementeerd die strijdig zijn met de Nederlandse en of EU wetgeving.
  Iedereen happy, met uitzondering van misschien Tilburg, maar die hadden tot een paar dagen geleden echt niet de illusie dat er misschien nog een “freebee” naar de hoofdklasse zou komen en er ook niet gaat komen. Helaas zijn er in de sport geen herkansingen
  Oh en Frank……..aan mijn niveau hoef je echt niet te twijfelen!! Doe ik ook niet over dat van die van jou.

 7. Sorry @hoofdklasse, dat was weer een lange reactie.

 8. Joost, mooi dat je erover nadenkt. Vind alleen dat je de HHCV wel heel makkelijk ‘vergeet’ in dit verhaal. Het is immers Den Bosch zelf geweest als hoofdklassevereniging en HHCV lid, die de KNHB heeft gevraagd deze regel na te leven.

Reageer