ALV op Tilburg

Het bestuur nodigt alle leden van TMHC Tilburg uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering die plaats vindt in het clubhuis op woensdag 22 december om 20.30 uur.

Agendapunten:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 01-07-2010
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag penningmeester
5. Toelichting op de jaarrekeningen van de Stichting Hockey Accommodatie de Oude Warande (SHOW) en de stichting Tophockey Tilburg (STT)
6. Verslag van de financiële commissie van de vereniging over het boekjaar 2009-2010.
7. Goedkeuring jaarrekening TMHC Tilburg 2009-2010 / decharge bestuur.
8. Jaarverslag Secretaris
9. Hockeybolwerk
10. Vaststelling datum komende Algemene Ledenvergadering.
11. Rondvraag en sluiting.

De notulen van de op 1 juli 2010 gehouden algemene ledenvergadering zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur Simone Verhaaren (secretaris@tmhctilburg.nl)

Bron: Website Tilburg

Reageer