Vanavond ALV op Hurley

Het bestuur van THC Hurley roept alle leden (senioren/ junioren) en (ouders van) jeugdleden op om te komen naar de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 december aanstaande, aanvang 20.30 uur. Dat is het aangewezen moment om je invloed als lid te doen gelden!

Agenda
1.     Opening
2.     Mededelingen
3.     Vaststellen Notulen 10 juni 2010 *
4.     Vaststelling verenigingsjaarverslag seizoen 2009 – 2010 *
5.     Vaststelling financiële jaarrekening seizoen 2009 – 2010 *
6.     Verslag kascommissie en (her-)benoeming kascommissie
7.     Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen 2009 – 2010
8.     Ontwikkelingen m.b.t nieuwbouw
9.     (Her)benoemingen/bestuursmutaties
Aftredend volgens rooster:
Voorzitter (Jan Winkel)
Bestuurslid TC dames (Tatiana Constandse)
Bestuurslid TC heren (Duncan Fransz)
Bestuurslid verenigingscomplex (Edgar Hertog).

Behalve de voorzitter stellen de overige bestuursleden die aftreden volgens rooster zich herkiesbaar. Daarnaast stellen we Mark Vos voor als bestuurslid Communicatie & Sponsoring. De voorzitter, Jan Winkel, stelt zich na een periode van 7 jaar voorzitterschap niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt aan de ALV voor om Huub Arendse te benoemen als voorzitter.

10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Bron: Website Hurley

Reageer